Asistenti prevence kriminality Kadaň

Sociální bydlení Kadaň

Klíčové aktivity


Název klíčové aktivity: 1. Zpracování podkladů pro tvorbu Koncepce sociálního bydlení v Kadani

Popis klíčové aktivity:
Zpracování podkladů pro tvorbu Koncepce sociálního bydlení v Kadani

Koncepce sociálního bydlení bude opřená o pregnantní analýzu situace a trendů v terénu. Analýza poskytne informace pro nastavení jednotlivých forem sociálního bydlení, jeho provázanost se sociální prací, jeho financování a pro zbudování systému sociálního bydlení.

Analýza bude zaměřena zejména na:

 • zjištění v oblasti bytové kapacity (počtu, struktury a charakteru bytů na území města)
 • zjištění v oblasti bytové nouze (počtu, charakteru a struktury osob bez domova a osob ohrožených ztrátou bydlení, definice potřeb těchto osob)
 • zjištění v oblasti bytových politik (dosavadní bytové politiky města, a jejich dopady, definice potřeb města)
 • demografickou situaci se zaměřením na bytové potřeby, včetně vytipování hlavních cílových skupin sociálního bydlení na území obce,
 • podrobnou analýzu potenciálních cílových skupin se zaměřením na skupiny s potřebou intenzivní sociální práce a podpory (např. oběti domácího násilí, děti opouštějící dětské domovy či náhradní rodinnou péči, osoby navracející se z výkonu trestu atd.),
 • dostupnost a stav sociálních služeb typu azylové domy či noclehárny,
 • dostupnost a stav terénních sociálních služeb
 • zjištění v oblasti dosavadního fungování spolupráce městských terénních sociálních pracovníků a pracovníků bytové správy
 • návrhy, doporučení směrem k bytové politice města

Název klíčové aktivity: 2. Tvorba Koncepce sociálního bydlení v Kadani

Popis klíčové aktivity:
Tvorba Koncepce sociálního bydlení v Kadani

Vypracovaná Lokální koncepce sociálního bydlení v Kadani poskytne strategický rámec, na jehož základě bude možné pilotní testování systému sociálního bydlení na lokální úrovni. Zdrojem vstupních dat budou kromě lokální analýzy i výstupy z mezinárodní spolupráce zprostředkované MPSV. Koncepce bude v souladu s vládou schválenou Koncepcí sociálního bydlení ČR 2015-2025 a Strategickým plánem sociálního začleňování Kadaň, a bude součástí oficiální bytové politiky města, schválené zastupitelstvem.


Název klíčové aktivity: 3. Ověření Koncepce sociálního bydlení v Kadani a podpůrných strategických a metodických podkladů v praxi

Popis klíčové aktivity:
3. KA prověří funkčnost nové Koncepce sociálního bydlení ve srovnání s dosavadní bytovou praxí, nastaví systém sociálního bydlení včetně sociální práce a stanoví postupy spolupráce jednotlivých subjektů, zapojených do poskytování sociálního bydlení v obci.

Za tímto účelem bude vyčleněno minimálně 7 sociálních bytů v majetku města, v nichž bude pracováno s min. 15 osobami staršími 15 let. Součástí KA bude i cílená sociální práce s minimálně 15 klienty zaměřená na prevenci ztráty bydlení.

V současné době je systém sociálního bydlení v Kadani koncipován jako třístupňové prostupné sociální bydlení: 1/ nízkoprahové bydlení (cca 65 bytů snížené kvality v Prunéřově), 2/ vstupní bydlení (10 bytů vysoké kvality opravených bytů v Prunéřově) a 3/ dostupné bydlení (3 uvolněné byty v majetku města v Kadani). Systém je postaven především na principu Housing Ready. Přechod mezi stupni závisí na platební morálce, dodržování domovních řádů a plněním dalších motivačních kritérií. U dostupného bydlení je stanovena snížená kauce (viz. příloha č.2). Nová koncepce počítá i s principem Housing First, a během aktivity tak dojde k porovnání obou přístupů při jejich uplatnění ve stejném městě na stejné CS.


Název klíčové aktivity: 4. Metodická spolupráce města a MPSV

Popis klíčové aktivity:
Cílem KA je spolupráce s pracovníky projektu "Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend" (Kontaktního centra) a poskytování a sdílení potřebných informací a písemných podkladů pro nastavování systému sociálního bydlení. Zahrnuje především sdílení dat o úspěšnosti a účinnosti aplikovaných postupů.

Podklady budou zahrnovat materiály obsahující především:

 • způsoby vyhodnocování úspěšnosti modelů sociálního bydlení
 • multidisciplinární spolupráce (příklady, možnosti zlepšení)
 • kazuistiky v oblasti sociálního bydlení
 • příklady dobré či špatné praxe
 • popisy realizovaných metod a opatření z oblasti prevence
 • způsoby a potřeby vzdělávání sociálních pracovníků ve vztahu k systému sociálního bydlení
 • podklady k navržení typových pozic sociálních pracovníků sociálního bydlení na obci
 • komplexní zhodnocení fungování systému sociálního bydlení v obci v průběžné ZoR a v ZZoR (včetně evaluace)
 • statistická data obce využitá při tvorbě (a případné aktualizaci) lokální koncepce sociálního bydlení

Přesná forma a rozsah jednotlivých dokumentů budou konzultačně stanoveny pracovníky MPSV. Obec zajistí účast sociálních pracovníků obce podílejících se na zajištění systému sociálního bydlení na pravidelných schůzkách s pracovníky MPSV - na školeních, workshopech, konferencích a dalších vzdělávacích akcích pořádaných MPSV k tématu sociálního bydlení

Výstupy KA budou zejména tyto dokumenty:

 • Způsoby vyhodnocování úspěšnosti modelů sociálního bydlení
 • Multidisciplinární spolupráce
 • Kazuistiky v oblasti sociálního bydlení
 • Příklady dobré / špatné praxe
 • Způsoby a potřeby vzdělávání sociálních pracovníků ve vztahu k systému sociálního bydlení
 • Podklady k navržení typových pozic sociálního pracovníka sociálního bydlení na obci
 • Komplexní zhodnocení fungování systému sociálního bydlení v obci
 • Statistická data obce z oblasti sociálního bydlení

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT

Zpracování podkladů pro tvorbu Koncepce sociálního bydlení → 2-8, resp. 9/2017

Tvorba Koncepce sociálního bydlení v Kadani → 9-12/2017

Tvorba metodiky sociální práce v oblasti bydlení → 9-12/2017

Vzdělávání pracovníků - 3 školení sociálních pracovníků → 2017 - 2018

- 3 pracovní semináře s účastí 15 osob → 2017 - 2018

Ověření Koncepce sociálního bydlení v Kadani… v praxi → 1/2018 - 12/2019

Evaluace projektu a jeho dopadů → průběžně

Metodická spolupráce města a MPSV → průběžně